Egy elöltöltős vadászbaleset és utóélete…

…avagy Zichy Géza gróf, a félkezű ember története

Egészen izgalmas vadászbaleset leírásába botlottam Gróf Zichy Géza: A félkezű ember könyve (Franklin, 1915.) c. művében. Zichy fontos, izgalmas és ismert szereplője volt a 19. század második fele közéletének. Ismerjük őt mint írót, zeneszerzőt, zongoraművészt, belső titkos tanácsost, császári és királyi kamarást, főrendiházi tagot. 1863-ban, még szinte gyerekként elveszítette jobb karját egy szerencsétlen vadászbalesetben. Barkácsolására készültek, az elöltöltő puskák töltve, felcsappantyúzva voltak a hátsó üléshez támasztva. Zichy hátranyúlt a fegyverért, melyet csövénél fogva próbált előrehúzni. A kakas beakadt az ülésbe, hátramozdult, előrecsapott, a lövés pedig szilánkosra lőtte a fiatal gróf jobb karját. Íme, a baleset őszinte leírása könyvecskéjéből:

 „1863. szeptember 24-ikére nagyobb vadászatot terveztünk. Ebéd után a kocsik előálltak s én kis szamárfogatomra ültem. A hátulsó ülést Jóska foglalta el, s két töltött puskát tartott kezében. Mi elhajtattunk, Csiky bácsi Papp mérnökkel a kávé mellett maradt. „Mi baja van Önnek, Csiky úr?” kérdezte a mérnök, „Hiszen Ön valóságos temetési hangulatban van.” „Rettenetes álmom volt”, felelte Csiky, „azt álmodtam, hogy Géza hozzám jött és így szólt: — Kedves barátom, az én testem egy része feloszlásnak indult!” Papp hangosan nevetett: „Nem is tudtam, hogy Ön olyan babonás. Vegye elő az álmoskönyvet, keresse ki a számot és tegye lutriba, de semmi esetre se mulassza el egy jó pohár keserűvizet inni!”

Mi ezalatt a vadászat helyére érkeztünk, Jóska a két töltött puskát a hátulsó üléshez támasztotta, én leszálltam, és átadtam neki a gyeplőt. Egészen bizonyos, hogy karomat a komornyik szíves közreműködésével lőttem le. Mindketten hibáztunk; Jóska, hogy nem vette magához a két töltött fegyvert, én, hogy a haladó kocsi után sietve fegyveremet a hátulsó ülésről kivenni iparkodtam, s a puska csövét a középen fogva meg, erősen húztam kifelé. Az egyik állat meglátott (a szamaraknak nem volt szemellenzőjük) s egyet ugrott, ekkor a fegyver kakasa az ülésbe akadt, felhúzódott s visszapattant. A lövés közvetlen közelről érte jobb felsőkaromat. Magasra ugrottam, fülem megcsendült; úgy hangzott, mint egy kis harang. Nem éreztem fájdalmat, csupán egy ütést s melegséget egész karomban. Amint ránéztem, észrevettem, hogy a kabátom füstöl és ég, ingem fehér kézelője vörös lesz s a földre vér csepeg. Nimptsch lerántotta kabátomat, én borzadva láttam, hogy a vér, mint a szökőkút tör elő karomból. Fel akartam a kezemet emelni, de csupán a vállamat bírtam mozdítani. Megértettem mindent! „Istenem! Mivel érdemeltem ezt! Szegény, szegény jó anyám!” mondám elszántan, s keresztet vetettem, először életemben bal kezemmel.

Célzás fél kézzel

Célzás fél kézzel

Jobb karom szét volt lőve, a főütőér elszakadt s csak még a félcsont tartott össze. Két bátyám halálsápadtan állott mellettem, Jóska szaladgált, kiabált, jajgatott, a haját tépte, csak Nimptsch nem veszítette el fejét. Egy négykrajcárost vett elő zsebéből, zsebkendője sarkába kötötte, azután a körülállókra kiáltott: «Ide a zsebkendőkkel; gyorsan, gyorsan! A rézpénzzel ügyesen, mint egy sebész, lekötötte a főütőerét, átkötötte, megerősítette a zsebkendőkkel s az egészre még — a kiáltozásra hozzánk rohanó — parasztasszony fejkendőjét kötötte rá. Rettenetes fájdalmat éreztem, midőn Nimptsch óriás kezeivel összehúzta a kendőket zúzott karomon; csontjaimat hallottam recsegni. Legfőbb ideje volt a vérzést elállítni, kevés percek múlva elvérezhettem volna. Az óriás a szegény kínlódó gyermeket könnyedén, mint egy véres pelyhet emelte a kocsiba, Sándor bátyám a gyeplőt vette kezébe s ostorával a lovak közé suhintott. A nemes állatok őrült sebességgel vágtattak hazafelé. Nehéz út volt. Megmentőm ölébe ülve, balkarommal nyakát öleltem át, míg ő sebesült karomat tartotta, egy szót sem szólt, csak ajkait harapdálta s sötét szemeivel kérdőleg tekintett le reám, hogy élek-e még?

Az út hosszasan tartott, egy mérföldnyire voltunk a kastélytól. Midőn bátyám be akart fordulni a kastély parkjába, Nimptsch a községi orvos házára mutatott. „Zeleny dr. mennyasszonyánál lesz”, mondá s megállottunk egy ház előtt, hol egy szép barna leányka öltögetett valami hímzésen egy ablaknál. Doktor Zeleny felült a kocsira velem szemközt s a kocsi tovább röpült. Most már látásom homályosodni kezdett, csupán egy kis kört láttam magam előtt, melynek közepén a doktor ült, ki szünet nélkül pödörte szőke bajuszát s aranykeretű szemüvegén át élesen nézett reám.”

A sérült kart amputálni kellett, a fiatalember azonban nem adta fel. Teljes életet kívánt élni, ezért kifejlesztette félkarú megoldásait az élet számára legfontosabb időtöltéseire. 1915-ben a Franklin Társulatnál jelent meg könyvecskéje A félkezű ember könyve címmel, melyben sorstársainak foglalta össze ajánlásait, bátorítva, erősítve őket. Szenvedélyes vadászként megtanult bal kézzel és bal szemmel lőni, de még kitűnő zongoristaként is ismert volt. A könyvecske képein szeretett fordított lakatos Sauer sörétes puskáját tartja a kezében. Így írt a baleset utáni időszakról és arról, hogy hogyan lehet fél karra is kezelni a vadászfegyvert:

„Az ember lelkének elváltozása titokzatos: Gyáva, akarat nélküli gyermek voltam s néhány hónap alatt a szerencsétlenség energikus, bátor ifjút formált belőlem.

Alig gyógyult be sebem, már is a vívó iskolába mentem, hol erőteljes vágásokat osztogattam ellenfeleimnek. Egy új zongoramestert kaptam, kemény, irgalmatlan embert: a kényszerűséget, mely nem csak törvényt bont, de néha zongorákat is rombol. Karom megerősödött, ujjaim megacélosodtak, én mindenáron zongorázni akartam, s hüvelykujjamat használtam jobb kezem helyett. Én voltam a feltaláló, kezdeményező, azon nem törtem a fejemet, miként lehet egy kézzel zongorázni. Egyáltalán nem tudtam, miként fogjak hozzá, csak zongoráztam. Augusztusban jó sikerrel vizsgáztam a negyedik gimnáziumi osztályból és szeptemberben már fegyverrel vállamon suhantam ki a seregélyesi kastélyból. Atyám rajtaért s szigorúan, redőzött homlokkal kérdezte : «Ki engedte meg neked, Hogy vadászni járj?» «Saját magam, édes jó apám!» — válaszoltam — «én egész férji akarok lenni!» Az öreg honvéd karjaiba zárt s könnyek között rebegte; «Jól teszed, fiam, helyesen cselekszel!»  A lövés egészen jól ment, de találni csak nagy türelemmel lehetett. Nimptsch Pálhoz jártam utasítást szerezni; ő két mértföldnyíre lakott tőlünk, ha hozzá kocsiztam, gyakran tértem vissza lóháton.

A vadászat

Gróf Zichy Géza patrontáskával

Gróf Zichy Géza patrontáskával

A vadászember többnyire dohányos. Kell is annak lennie, mert elvégre meg kell állapítania, honnan fúj a szél. Ha megkívánod a pipát, szorítsd térdeid közé és tömd meg. Ha aztán rá akarsz gyújtani, megint megsegít a térded, a gyujtóskatulyát is odaszorítod. Ha asztal mellett vagy, vegyél egy szál gyújtót, fogd hüvelykés mutatóujjad közé, szorítsd a skatulyát középső és gyűrűs ujjaddal az asztalnak és kevés gyakorlat után csakhamar lobogni fog az a kis tűz, amire szükséged van. A szivar végét könnyen vághatod, ha a szivart mellényed két gombja közé rögzíted.

Gróf Zichy Géza vadászzsákmányával (ma már elítélendő az elejtett vadon tapodni)

Gróf Zichy Géza vadászzsákmányával (ma már elítélendő az elejtett vadon tapodni)

De most térjünk vissza a vadászmesterségre! Nem tudom, erős-e a karod. Arra való tekintettel kell megválasztanod fegyveredet. Vigasztalásul mondom, hogy eleinte igen könnyű fegyvert használtam. Most tizenkét milliméteres, súlyos puskával lövök. Ha golyós fegyvert kell töltenem, agyát megfogom a felső karommal, a závárt kinyitom, félrebillentem s beteszem a töltést. A sörétes puskát, melyet többször és gyorsabban kell tölteni, térdem közé veszem. Nagyon fontos segítőeszközöd a patrontáska. Olyan vadászatnál, melyen mindig lövésre készen kell lenned, kezed nem bírja el mindvégig a fegyver súlyát. A patrontáskára támasztod tehát s épp csak annyira tartod, hogy egyensúlyát veszítve ki ne essék a kezedből. Ha ebbe a pozícióba belefáradnál, válladra is vetheted a puskát.

A lövés következő módon történik: a kétcsövű fegyvert a kengyel mögött fogod meg. Mutatóujjad a kakason fekszik. Ekkor a puskát bal válladhoz szorítod és bal szemeddel célzasz, Hogy a bal csövet elsüthesd, kezeddel vissza kell nyúlnod, hogy a hátsó kakast elérjed. Ezzel persze tetemesen megnehezül a fegyver súlya, maga a lövés is komplikáltabbá válik. Nagy gyakorlatra van szükség, hogy a lövés mindkét csőből egyformán biztos legyen. Egy csövű golyós fegyvernél középső ujjad támaszthatja meg a kengyelt, így könnyebbé válik a fegyver súlya.”

Zichy gróf hosszú és értékes életet élt a baleset után, hűen a rövid rigmushoz, melyet jelmondatként tisztelt egész életében:

„Ne állj pörbe végzeteddel,

Férfi maradj félkezeddel,

Sorscsapások súlya alatt

Emelt fővel tovább haladj!”

Az izgalmas, érdekes leírás számos tanulsággal jár a modern kor elöltöltős vadászainak is! Egyrészt a biztonságos fegyverkezelés fontosságára hívja fel a figyelmet: nem véletlenül kell üríteni a fegyvert gépjárműbe szállás előtt. Másrészt egyértelműen mutatja, hogy miért kell a torkolat irányára mindig fokozottan ügyelni. Harmadrészt Zichy példája, akaratereje olyan erényekről mesél, melyet minden embernek érdemes magáévá tennie akkor is, ha ép mindkét karja.

Németh Balázs, 2019.

A könyvrészlet és a képek forrása:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzZsVadKonyvgy_78/?pg=0&layout=l