Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Elöltöltő fegyveres lövészet és jog

Az alábbiakban foglaljuk össze a muzeális (és e kategórián belül az elöltöltő) fegyverek sportlövészeti és vadászati célú használatának jogszabályi feltételeit:

Hatályos jogszabályok:

– 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről (Fegyvertörvény)

– 253/2004.(VIII.31.) Korm. rendelet a lőfegyverekről és lőszerekről,

– 49/2004.(VIII.31.) BM rendelet és

– 50/2004.(VIII.31.) BM rendelet

– 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

– 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

– 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

– 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Az elöltöltő-fegyver a hatályos jogszabályok alapján nem lőfegyver:

A Fegyvertörvény egyértelműen kivonja a tűzfegyverek és a tartási engedély köteles (A, B, C kategória) fegyverek köréből a muzeális (mind elöltöltő, mind nem korszerű lőszert tüzelő hátultöltő) fegyvereket. Ez teszi lehetővé, hogy külön engedély nélkül megszerezzük, birtokoljuk azokat. Tárolásuknál, szállításuknál nem kell figyelembe venni a lőfegyverekre vonatkozó szabályokat. Szigorúan véve a – már 2003. november vége óta hatályos – 175/2003. (X.28.) Korm.rend. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről, sem tekinti az elöltöltő fegyvert közbiztonságra különösen veszélyes eszközöknek, mert meghatározó mellékletében “lőfegyverutánzatot” ír. Mindezek ellenére nem tanácsos a muzeális fegyverek közterületen történő elővétele (természetesen ide nem értve a bemutatókat).

A muzeális fegyverrel lövést leadni lőtereken lehetséges:

Elöltöltő fegyver használható minden olyan lőtéren, mely rendelkezik nagy kaliberű lőfegyverek használatára szóló engedéllyel. Csak olyan muzeális fegyver használható sportlövészetre, mely rendelkezik érvényes műszaki tanúsítvánnyal. A műszaki tanúsítványt a kereskedő köteles minden általa forgalmazott muzeális fegyverhez biztosítani. Ennek érvényességi ideje 10 év. Amennyiben a műszaki kártya lejárt, a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. (www.pklv.hu) hosszabbítja meg. Lövést csak olyan lövész adhat le lőtéren, aki lövészegyesületi tag vagy rendelkezik elöltöltő fegyveres vadászati engedéllyel.

Lőszerelemek tartására öt lehetőség adódik a jogszabályok szerint:

A feketelőpor és csappantyú lőszerelemnek minősül. Megszerzésére, tartására engedélyköteles.

Lőszergyártási engedély keretei között: Ennek jelentősége elhanyagolható, hiszen alig néhányan rendelkeznek ilyennel.

Lövészegyesületek keretei között: A sportegyesület kérhet engedélyt muzeális fegyverekkel történő lövészetre, mellyel együtt megkéri a feketelőpor és csappantyú megszerzésére, birtoklására és felhasználására vonatkozó engedélyt is. Az engedélyt az egyesület “határozat” formájában kapja meg. Birtokában az egyesület tagjai minden olyan muzeális fegyverüket használhatják az egyesület lőterén, az egyesület lőporával, melyek rendelkeznek érvényes műszaki tanúsítvánnyal. Az egyesületi lőport és csappantyút az egyesület tárolóhelyén kell tartani, a kiadott lőport a lőtéren fel kell használnia lövésznek, vagy lövészet végeztével vissza kell adja. A lőport csak az egyesület engedély alapján feljogosított tisztségviselője szerezheti be, kezelheti, de az egyesület több tagját is felruházhatja ilyen megbízással.

Házi lőszerszerelési engedéllyel rendelkező lőfegyvertartók: Azok a lövészek és vadászok, akik rendelkeznek lőfegyvertartási engedéllyel, valamint az arra épülő házilagos lőszerszerelő engedéllyel, megszerezhetik és tarthatják a feketelőport és csappantyút is, mivel azok jogi kategóriája nem különbözik az egyéb lőszerelemekétől. Feketelőpor és füstnélküli lőpor azonban nem tárolható egy tárolóhelyen a jogszabályoknak megfelelően. A lőszertöltő engedéllyel rendelkező lőfegyvertartó felhasználhatja feketelőporát és csappantyúját muzeális fegyverekkel történő lőtéri lövészetre is, amennyiben rendelkezik egyesületi tagsággal, valamint fegyverei rendelkeznek érvényes műszaki tanúsítvánnyal.

Elöltöltő fegyveres vadászati engedéllyel: Elöltöltő fegyveres vadászati engedélyt kérhet minden olyan érvényes vadászjeggyel rendelkező személy, aki leteszi az elöltöltő fegyveres hatósági  vizsgát. Az engedély visszavonásig érvényes, és feljogosítja az engedélyest feketelőpor és csappantyúk megszerzésére és tartására. Az elöltöltő fegyveres vadászati engedély birtokosa muzeális fegyvereit használhatja lőtéren gyakorlásra éppúgy, ahogy a szerelt lőszeres fegyvert tartó vadászok gyakorolhatnak lőtéren. A visszavonásig érvényes engedély alapfeltétele a lőfegyvertartáshoz szükséges II. csoportos egészségügyi alkalmasság.

A jogszabály alapján az engedély tartalma a következő:

“353/2004. Korm rendelet 35/A. §  (2) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély tartalmazza

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, valamint

b) az elöltöltő fegyver rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges lőszerelemeknek a jogosult lakóhelyétől eltérő helyen történő tárolása esetén a tárolóhely címét.”

Vagyis az engedélyes minden olyan elöltöltő fegyvert (és csakis elöltöltő fegyvert, muzeális hátultöltőt nem) használhat vadászatra, mely érvényes műszaki tanúsítvánnyal rendelkezik és teljesíti a vadászati jogszabályok által meghatározott feltételeket (45 cm minimális csőhossz, .45 minimális űrméret, őz esetén min. 1000 J torkolati energia, gímszarvas, dámvad, muflon, vaddisznó esetében min. 2500 J torkolati energia), azokat az engedélyben nem kell feltüntetni.

Az elöltöltő fegyveres vadászati engedélyt határozatban kapja meg a kérelmező és visszavonásig érvényes.

Elöltöltő fegyveres lövészeti engedéllyel: Elöltöltő fegyveres sportlövészeti engedélyt kérhet minden olyan érvényes lövészegyesületi tagsággal rendelkező személy, aki leteszi az elöltöltő fegyveres hatósági vizsgát. Fontos kiemelni, hogy nem létezik külön tematika vadász és sportlövész vizsga tekintetében. A vizsgát a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége szervezi, hazánkban több regionális vizsgaközpont működik, melyek megközelítőleg félévente tartanak vizsgát. Az engedély birtokosa megszerezhet és tarthat feketelőport és csappantyút, valamint annak birtokában lövészetet folytathat minden olyan lőtéren, mely rendelkezik engedéllyel nagy kaliberű fegyverekkel történő lövészetre.  A visszavonásig érvényes engedély alapfeltétele a lőfegyvertartáshoz szükséges II. csoportos egészségügyi alkalmasság és lövészegyesületi tagság. Aki érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik, azzal is igazolhatja az egészségügyi alkalmasságot. A rajtengedély az engedély kiadásának nem feltétele.

A jogszabály alapján az engedély tartalma a következő:

“353/2004. Korm rendelet 35/A. § (1) A muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedély tartalmazza

a) sportegyesület esetében a sportegyesület

aa) nevét, címét, bírósági bejegyzésének számát,

ab) vezető tisztségviselőjének természetes személyazonosító adatait,

ac) lőszerelem megszerzésére, kezelésére feljogosított alkalmazottainak természetes személyazonosító adatait, valamint

ad) számára engedélyezhető lőszerelem tárolására szolgáló tárolóhely címét, vagy

b) természetes személy esetében az engedéllyel rendelkező

ba) természetes személyazonosító adatait, valamint

bb) számára engedélyezhető lőszerelem tárolására szolgáló tárolóhely címét.”

Vagyis az engedélyes minden olyan muzeális elölöltő és hátultöltő fegyvert használhat lövészetre, mely érvényes műszaki tanúsítvánnyal rendelkezik, azokat az engedélyben nem kell feltüntetni. A muzeális fegyveres lövészeti engedélyt plasztik kártya formátumban kapja meg a kérelmező és visszavonásig érvényes.

Lőszerelemek megszerzése, tárolása, birtoklása, szállítása :

A lőszerelemek csak gyári csomagolásukban tárolhatóak az engedélyezett tárolóhelyen. Lakás céljára szolgáló épület ablakkal rendelkező helységében 2 kg lőpor és 5000 csappantyú, nem lakás céljára szolgáló épület ablakkal rendelkező helységében pedig 10 kg lőpor és 25000 csappantyú tartható. A jogszabályok megkövetelik, hogy lemezszekrény esetében lefúvó nyílásokkal lássuk el a tárolóalkalmatosságot. A csappantyúkat és lőport egymástól fémlemezzel kell elválasztani, egy szekrényben feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tartható. A lőszerelemek nem szállíthatók közforgalmú közlekedési eszközön.

A lőszerelemek megszerzésére jogosító bármely, fent részletezett engedély feljogosít nem csak a feketelőpor, hanem a feketelőpor-helyettesítők megszerzésére és tartására is, azonban a feketelőpor-helyettesítők használata versenyzés során változatlanul tilos.

Birtoklás és szállítás: a jogszabály legfeljebb 5 kg össztömegű fekete lőpor, illetve gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá legfeljebb 2000 db csappantyú birtoklása és szállítására ad lehetőséget, vagyis ennél nagyobb mennyiséget egyszerre nem vásárolhatunk. A lőszerelemek szállítása tömegközlekedési járművön tilos.

Németh Balázs, Pólik Sándor

Elnökségi tagok, MEFLSZ