Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Elöltöltős lövészet és jog

Hatályos jogszabályok

  • 2004. évi XXIV törvény a lőfegyverekről és lőszerekről

  • 253/2004.(VIII.31.) Korm. rendelet a lőfegyverekről és lőszerekről,

  • 49/2004.(VIII.31.) BM rendelet és

  • 50/2004.(VIII.31.) BM rendelet

Az elöltöltő-fegyver a hatályos jogszabályok alapján nem lőfegyver.

A 24/2004 fegyvertörvény egyértelműen kivonja a tűzfegyverek és az engedélyköteles (A, B, C, D kategória) fegyverek köréből a muzeális (mind elöltöltő, mind nem korszerű lőszert tüzelő hátultöltő) fegyvereket. Ez teszi lehetővé, hogy külön engedély nélkül megszerezzük, birtokoljuk azokat. Tárolásuknál, szállításuknál nem kell figyelembe venni a lőfegyverekre vonatkozó szabályokat. Szigorúan véve a – már 2003. november vége óta hatályos – 175/2003. (X.28.) Korm.rend. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről, nem tekinti az elöltöltő fegyvert közbiztonságra különösen veszélyes eszközöknek, mert meghatározó mellékletében “lőfegyverutánzatot” ír. Mindezek ellenére nem tanácsos a muzeális fegyverek közterületen történő elővétele.

Az elöltöltő fegyver használatához (lövés leadásához) hatósági engedély kell.

Ezt az engedély kérését, vagy inkább a hatóságnak való bejelentést nem a fegyver tulajdonosa, hanem egy, a lövészettel foglalkozó sportegyesület végzi. Az engedély kéréséhez mellékelni kell a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet (MKH) tanúsítványát, akkor is, ha a fegyverbe be van ütve valamely CIP tagország fémbélyegzője. A sportegyesületnek kérnie kell az általa üzemeltetett lőtér szabályzatának kiegészítését muzeális fegyverek használatára. Célszerű, ha ezzel együtt az egyesület megkéri a feketelőpor és csappantyú megszerzésére, birtoklására és felhasználására vonatkozó engedélyt is. Az engedélyeket az egyesület “határozat” formájában kapja meg. Célszerű, ha a fegyverekre vonatkozó határozatról az egyesületi tag kér egy másolatot az egyesületétől. Ez elősegíti a fegyverek használatát más, de természetesen elöltöltő fegyveres lövészetre engedélyezett lőtereken. Az ilyen engedély nem érinti a fegyver tulajdonjogát, a fegyvereket nem kell az egyesület lőfegyvertároló helyén tartani.

Muzeális fegyverrel lövést csak sportegyesületi tag adhat le.

A tagság feltételeit az egyesület alapszabálya írja elő.

Feketelőpor és csappantyú megszerzése, tartása

A feketelőpor és csappantyú lőszerelemnek minősül. Megszerzésére, tartására három jogi lehetőség nyílik. Lövészegyesületek hatósági engedélyt kérhetnek muzeális fegyverekkel történő lövészetre. Az engedély kiállítása utána az egyesület lőporkezeléssel megbízott tagja megszerezheti és kiadhatja a feketelőport és csappantyút az egyesület igazolt lövészeinek. Lőszerelemet magánszemély is megszerezhet és tarthat, amennyiben lőfegyvertartási engedéllyel és házilagos lőszerszerelésre vonatkozó engedéllyel rendelkezik, vagy rendelkezik Vadászvizsgával, érvényes vadászjeggyel, letette az elöltöltő fegyveres hatóság vizsgát, büntetlen előéletű, betöltötte a 18. életévet és egészségügyi alkalmasságát igazolja. Ez utóbbira alkalmas a lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett II. csoportos egészségügyi alkalmassági.

A lőszerelemek csak gyári csomagolásukban tárolhatóak az engedélyezett tárolóhelyen. Lakás céljára szolgáló épület ablakkal rendelkező helységében 2 kg lőpor és 5000 csappantyú, nem lakás céljára szolgáló épület ablakkal rendelkező helységében pedig 10 kg lőpor és 25000 csappantyú tartható. A jogszabályok megkövetelik, hogy lemezszekrény esetében lefúvó nyílásokkal lássuk el a tárolóalkalmatosságot. A csappantyúkat és lőport egymástól fémlemezzel kell elválasztani, egy szekrényben feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tartható.

Az ORFK állásfoglalása az elöltöltő fegyveres lövészetről 1:

ORFK allasfoglalas az eloltolto loveszetrol

ORFK allasfoglalas az eloltolto loveszetrol 1

Az ORFK állásfoglalása az elöltöltő fegyverek szállításáról, birtoklásáról

ORFK allasfoglalas az eloltolto loveszetrol 20

ORFK allasfoglalas az eloltolto loveszetrol 21

Az ORFK állásfoglalása az elöltöltő csappantyúkról

ORFK allasfoglalas az elöltölto csappantyukrol 2005

JOGSZABÁLYOK KIVONATA

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről
2. §7 E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:
4.8 elöltöltő fegyver: az olyan egylövetű- vagy ismétlőfegyver, amelynél a lőport és a lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából lehet a csőbe vagy a forgódobba betölteni, rendeltetésszerűen fekete lőporral vagy gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőporral és hozzávaló csappantyúval működtethető;
22. lőszer: olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet tartalmaz;
23. lőszeralkatrész (lőszerelem): lőpor, gyúelegyes töltényhüvely (csappantyús töltényhüvely), csappantyú és minden robbanó, gyújtó, fényjelző, páncéltörő és leváló köpenyes lövedék, melyet tűzfegyverből történő kilövésre terveztek;
24. muzeális fegyver és lőszer: az elöltöltő fegyver, továbbá a korszerű perem vagy központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tűzfegyver, és az ilyen fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer;
29.13 tűzfegyver: olyan, a Mellékletben meghatározott „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába tartozó – vagy ilyenné átalakított – eszköz, amelyből gyúlékony hajtóanyag segítségével szilárd anyagú lövedék lőhető ki, kivéve, ha
c) a jogszabály rendelkezése alapján muzeális fegyvernek minősül;
38.22 fegyver: a lőfegyver, a gáz- és riasztófegyver, a légfegyver, a festéklövő fegyver, a muzeális fegyver, valamint a színházi fegyver;

3. §32 (1) A rendőrség által kiadott engedély szükséges:
c) a tűzfegyver, a lőfegyverdarab, az e törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver, a színházi fegyver, a lőszer, a lőszerelem és a hangtompító tartásához
e) a muzeális fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához, valamint sportlövészeti célú használatához

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről
4. § (1)4 A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a muzeális fegyver, a színházi fegyver gyártását, a Magyarország területén történő forgalmazását, a lőfegyver, a lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú kivitelét, behozatalát a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.
(2)5 E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem, a színházi fegyver javítását és tartását, a házilagos lőszerszerelést és -újratöltést, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver javítását és sportlövészeti célú használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely üzemeltetését, a lövészetvezetői tevékenység végzését a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi. A színházi fegyver behozatalát és kivitelét a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi.
15. § (2) Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén
f)42 muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőport vagy a fekete lőpor kiváltására gyártott lőport) csak sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesület (a továbbiakban: sportegyesület) kereskedelmi meghatalmazottja részére értékesíthető;
30. § (1)79 Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata csak sportegyesületnek engedélyezhető.
(2) Muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.
(3) Muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja használhat.
(4) Muzeális fegyver önvédelmi célra nem viselhető.
32. §81 (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott, valamint a gáz- és riasztófegyver viselésére, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára kiadott, továbbá a házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély visszavonásig hatályos. A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedélyt – valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt – a rendőrség az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély visszavonásával egyidejűleg visszavonja.
43. § (1)121 Lőszerelemet eredeti gyári csomagolásában, ablakkal rendelkező helyiségben, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy lefújó nyílásokkal ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.
(2)122 Feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tárolható egy szekrényben. A csappantyút a lőportól egy fémlemezből készült elválasztóval el kell különíteni.
(3)123 Lőszerelemek tárolószekrényében kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 2 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 5000 da rabot meghaladó számú csappantyú. A nem lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 10 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 25 000 darabot meghaladó számú csappantyú.
(4) Lőpor és csappantyú tárolására szolgáló helyiségben nem lehet nyílt lánggal üzemelő berendezés, tilos a dohányzás és nyílt láng használata.
(5)124 A lőfegyver-kereskedő lőszer (lőszerelem) tárolóhelyének engedélyezésére irányuló eljárásban a döntést az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal is közölni kell.

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

1. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez9
A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezése igazgatási szolgáltatási díjai
6. Lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely engedélyezése
– 25 db lőfegyverig és/vagy 5000 db lőszerig
– 26–50 db lőfegyverig és/vagy 10 000 db lőszerig
– 50 db lőfegyver felett és/vagy 10 000 db lőszer felett
– lőszerelem tárolóhely
Nem kell a 6. sor szerinti díjat külön leróni, ha az 1–5., illetve a 23. sor szerinti tevékenység engedélyezésével egyidejűleg a tárolóhely is elbírálásra kerül, feltéve, hogy a tárolóhely közvetlen fizikai kapcsolatban áll a tevékenység gyakorlásának helyszínével 15 000
35 000
45 000
35 000

17. Muzeális fegyver sportlövészeti célú használatának engedélyezése 2 000