Új EU fegyverdirektíva – Olvassa el a Fegyverügyi Egyeztető Fórum elemzését!

Forrás: www.kaliberinfo.hu

eu_law.251Tisztelt Belügyminisztérium, Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárság!

Köszönjük tagszervezeteink – az MSSZ, MEFLSZ, MDLSZ, MTTOSZ és a PKLV Kft. – nevében, hogy kifejthetjük véleményünket az EU direktíva módosításával kapcsolatosan. A változó irányelv ugyan szigorúbb a korábbinál, de messze nem tartalmaz annyi tiltást, amennyit a kezdeményezői eredetileg szándékoztak keresztülvinni. Hazánknak – a többi EU-tagállamhoz hasonlóan – ugyan jogharmonizációs kötelezettsége van a direktíva elfogadása által, de fontos látnunk, hogy elhamarkodott intézkedések bevezetéséhez vezető sürgető lépéskényszerről nem beszélhetünk, hiszen a módosítások hazai jogrendbe való átültetésére 15 hónap áll rendelkezésünkre. Az irányelv módosítása hazánkban a polgári célra használt fegyverek közül szinte minden kategóriát érinthet, de a sportfegyvereket sújtja legjobban, hazánkban azonban a sportcélú lőfegyvertartás jelenleg is teljes körűen és szigorúan szabályozott. Az általános vélekedés ellenére a vadászati célú lőfegyvertartókat is komolyan veszélyezteti a módosítás, ha szó szerint és nem a hazai viszonyokat figyelembe véve kerül módosításra a magyar jogi környezet. A tárakkal kapcsolatos anomáliák miatt tömegesen kerülhetnek bevonásra az ismétlő és félautomata sörétes vadászfegyvereket tartók engedélyei is.

A módosított direktíva előírásai miatt kedvezőtlenül érintett területek tekintetében az irányelv szinte minden esetben megfogalmaz olyan lehetséges kivételeket, melyekkel, ha hazánk Jogalkotói élnek, a hazai fegyvertartás szabályait szükségtelen lesz további szigorításokkal terhelni, a direktíva által megkövetelt módosítások átvezetése nem befolyásolja majd jelentősen a fegyvertartók és az engedélyező hatóságok helyzetét.

A Fegyverügyi Egyeztető Fórum a Belügyminisztérium felkérésének megfelelően elsősorban azokat a területeket vizsgálta meg, melyek tekintetében a korábbi direktíva állapothoz képest változásokat indítványoz a frissen elfogadott anyag, ugyanakkor a direktíva egészét is górcső alá vettük, hogy teljes képet kaphassunk. A felmerülő témaköröket három főcsoportra osztottuk:

  1. Olyan pontok, melyek tekintetében a direktíva módosul, és szükség van hazai jogszabály(ok) módosításra.
  2. Olyan pontok, melyek tekintetében a direktíva módosul, de hazai jogszabály(ok) módosítást nem igényel(nek), mert már megfelelően fedik le a kérdéskört. (Itt jegyezzük meg, hogy technikai jellegű szövegmódosításokat, pontosításokat igényelhetnek ennek ellenére is az itt felsorolt pontok.)
  3. Olyan pontok, melyeket a direktíva módosít, de az adott témakört jelenleg nem fedi a magyar jogszabályi háttér, ugyanakkor érdemes lenne integrálni azokat a hazai jogszabályokba. E pontok tartalmának részletes kibontása további egyeztetéseket igényel.

Szeretnénk kiemelni, hogy a direktíva magyar fordítása rendkívül sok súlyos, nem egyszerűen zavaró, hanem veszélyesen félrevezető fordítási hibát tartalmaz, melyek jelentős része nem egyszerűen fegyverszakmai hiba, hanem az eredeti angol szöveg jelentésének semmi köze a magyar fordításhoz. Így javaslatainkat kizárólag az eredeti angol szövegre alapoztuk. Jelen elemzésünk feladata alapvetően a problémakörök vizsgálata, elválasztása, hogy meghatározható legyen a hazai jogalkotás szükségessége vagy szükségtelensége. Az elemzés további feladata, hogy rávilágítson a direktíva által lehetővé tett mozgásterekre. A konkrét szövegjavaslatok kidolgozása – megfelelő magyar fordítás rendelkezésére állása esetén – későbbi munkafázisban lehetséges.

1.Témakörök, melyek esetében a direktíva módosul, és szükség van a hazai jogszabályok módosítására:

 a) Új tűzfegyver-kategóriák átvezetése: a direktíva egyik legfontosabb eleme a tűzfegyver-kategóriák jelentős módosítása. Ezek átemelése a hazai jogszabályokba természetesen elkerülhetetlen. AZ új kategóriákra vonatkozó észrevételeinket a 3 jelzett csoportba osztva vizsgáljuk.

b) Alapvető alkotóelemek definíciója: A direktíva rendelkezése értelmében szükség van a lőfegyverfődarabok fogalmának átdolgozására. A direktíva bevezeti a tokszerkezet, alsó- és felső tok fogalmakat, melyeket a hazai jogszabályokba kell emelni

c) Tűzfegyver definíciója: a direktíva új, bővebb tűzfegyver definíciót vezet be. Annak átvezetés a hatályos jogszabályokba szükséges. Itt jegyezzük meg, hogy a magyar fordítás javítása szükséges. További feladatként nemzeti szabályozást kell létrehozni az „átalakíthatóság” fogalmának megfelelő körbehatárolására is.

Angol szöveg hibás fordítás javasolt szöveg
‘firearm ‘ means any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or may be converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of a combustible propellant, unless it is excluded from that definition for one of the reasons listed in Part III of Annex I. Firearms are classified in Part II of Annex I minden olyan hordozható csöves fegyver, amely egy gyúlékony hajtóanyag segítségével egy vagy több töltényt, golyót vagy lövedéket lő ki, azt ennek kilövésére tervezték vagy átalakítható erre a célra, kivéve ha az I. melléklet III. részében felsorolt valamely ok kizárja ezen fogalommeghatározásból. A tűzfegyverek besorolását az I. melléklet II. része tartalmazza. minden olyan hordozható, csővel rendelkező fegyver, amely gyúlékony hajtóanyag segítségével sörétet vagy lövedéket lő ki, azt ennek kilövésére tervezték vagy átalakítható erre a célra, kivéve ha az I. melléklet III. részében felsorolt valamely ok kizárja ezen fogalom meghatározásból. A tűzfegyverek besorolását az I. melléklet II. része tartalmazza.

d) Öntöltővé alakított sorozatlövő fegyverek átkategorizálása:

Eredeti szöveg Magyar fordítás
Firearms designed for military use, such as  AK47 and M16, and which are equipped to operate on the basis of selective fire, where they may be manually adjusted between automatic and semi-automatic firing modes, should be classified as category A firearms and should therefore be prohibited for civilian use. If converted into semi-automatic firearms, they should be classified in point 6 of category A. „katonai felhasználáshoz igazított tűzfegyvereket – mint például az AK47-es és az M16-os –  ,amelyek kialakítása szelektív tüzelésen alapuló működést tesz lehetővé, azaz a felhasználó kézi úton választhat az automata és félautomata üzemmód között, az A kategóriába kell sorolni, ezért meg kell tiltani polgári használatukat. Amennyiben az ilyen fegyvereket félautomata tűzfegyverekké alakítják át, azokat az A. kategória 6. pontjába kell sorolni.

A direktíva sportlövészek számára lehetővé teszi e lőfegyverek további tartását:

Member States may authorise target shooters to acquire and possess semi-automatic firearms classified in point  6 or 7 of category A, subject to the following conditions: A tagállamok sportlövészek számára engedélyezhetik, hogy az A kategória 6. vagy 7. pontjába sorolt félautomata tűzfegyvereket szerezzenek meg és tartsanak az alábbi feltételek mellett:

A magyar jogrend szerint minden sorozatlövésre képes tűzfegyver eddig is a polgári célra tiltott fegyvereket összefogó A kategóriába volt sorolva. Ezen változtatásra nincs szükség. Az öntöltővé átalakított fegyverek esetében azonban szükség a jogszabály módosítása, mely az új fegyverkategóriák átemelésével valósítható meg. Itt jegyezzük meg, hogy a sorozatlövőből maradandóan öntöltővé alakított tűzfegyverek a direktíva előírása szerint továbbra is tarthatóak maradnak sportlövészek számára a meghatározott feltételek szerint. A jogalkotó további lehetőségekkel is élhet, hogy a jelenleg ilyen lőfegyvereket tartó személyek megtarthassák fegyvereiket, így e fegyverek bevonása, elkobzása nem merül fel igényként a direktívában:

Member States may decide to confirm, renew or prolong authorisations for semi -automatic firearms classified in point 6, 7 or 8 of category A in respect of a firearm which was classified in category B, and lawfully acquired and registered, before [date of entry into force of this Amending Directive], subject to the other conditions laid down in this Directive. Furthermore, Member States may allow such firearms to be acquired by other persons authorised by Member States in accordance with this Directive, as amended by Directive (EU) 2017/… of the European Parliament and of the Council. „A tagállamok dönthetnek arról, hogy az A kategória 6., 7. vagy 8. pontjába tartozó, … [ezen módosító irányelv hatálybalépésének időpontja] előtt B kategóriába sorolt, jogszerűen megszerzett és nyilvántartásba vett félautomata tűzfegyverek engedélyét az ezen irányelvben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelően megerősítik, megújítják vagy meghosszabbítják. A tagállamok lehetővé tehetik továbbá ilyen tűzfegyverek megszerzését a 2017/… irányelvvel módosított ezen irányelvnek megfelelő tagállami engedéllyel rendelkező személyek számára.”

e) Tárkapacitás korlátozás: A direktíva rendelkezése szerint:

Eredeti szöveg hibás fordítás javított fordítás
Some semi -automatic firearms can easily be converted to automatic firearms, thus posing a threat to security. Even in the absence of such conversion, certain semi-automatic firearms might be very dangerous when their capacity, in terms of the number of rounds, is high. Therefore, semi-automatic firearms with a fixed loading device allowing a high number of rounds to be fired, as well as semi-automatic firearms in combination with a detachable loading device having a high capacity, should be prohibited for civilian use. The mere possibility of fitting a loading device with a capacity exceeding 10 rounds for long firearms and 20 rounds for short firearms does not determine the classification of the firearm in a specific category. „bizonyos félautomata tűzfegyverek könnyen automata tűzfegyverré alakíthatók át, ami fenyegeti a biztonságot. Bizonyos félautomata tűzfegyverek még ilyen átalakítás hiányában is nagyon veszélyesek lehetnek, ha nagyszámú lőszer befogadására alkalmasak. Ennélfogva a nagyszámú lövés leadására alkalmas, nem eltávolítható töltőszerkezettel rendelkező félautomata tűzfegyverek, valamint az eltávolítható, nagy befogadóképességű töltőszerkezettel rendelkező félautomata tűzfegyverek polgári használatát meg kell tiltani. Egy hosszú tűzfegyver 10 tölténynél, egy rövid tűzfegyver 20 tölténynél nagyobb befogadóképességű töltőszerkezettel való felszerelésének lehetősége önmagában még nem határozza meg a tűzfegyver valamely kategóriába való besorolását.” „bizonyos félautomata tűzfegyverek könnyen automata tűzfegyverré alakíthatók át, ami fenyegeti a biztonságot. Bizonyos félautomata tűzfegyverek még ilyen átalakítás hiányában is nagyon veszélyesek lehetnek, ha nagyszámú lőszer befogadására alkalmasak. Ennélfogva a nagyszámú lövés leadására alkalmas, nem eltávolítható adogatószerkezettel rendelkező félautomata tűzfegyverek, valamint az eltávolítható, nagy befogadóképességű adogatószerkezettel rendelkező félautomata tűzfegyverek polgári használatát meg kell tiltani. Egy hosszú tűzfegyver 10 tölténynél, egy rövid tűzfegyver 20 tölténynél nagyobb befogadóképességű adogatószerkezettel való felszerelésének lehetősége önmagában még nem határozza meg a tűzfegyver valamely kategóriába való besorolását.”

A direktíva azonban lehetőséget ad a tagállamoknak, hogy a tiltások alól kivétellel éljen:

Eredeti szöveg Hibás magyar fordítás Javított magyar fordítás
The arrangements for the acquisition and possession of ammunition shall be the same as those for the possession of the firearms for which the ammunition is intended. The acquisition of loading devices for centre-fire semi-automatic firearms which can hold more than 20 rounds or more than 10 rounds in the case of long firearms shall be permitted only for persons who are granted an authorisation under Article 6 or an authorisation which has been confirmed, renewed or prolonged under Article 7 (4a). „A 20 tölténynél nagyobb befogadóképességű központi gyújtású félautomata tűzfegyverek vagy 10 tölténynél nagyobb befogadóképességű hosszú tűzfegyverek töltőszerkezeteinek megszerzése csak olyan személyek számára engedélyezhető, akik számára engedélyt a 6. cikk alapján adtak ki, vagy a 7. cikk (4a) bekezdése alapján megerősített, megújított vagy meghosszabbított engedélyt adtak ki.” „A 20 tölténynél nagyobb befogadóképességű központi gyújtású félautomata tűzfegyverek vagy 10 tölténynél nagyobb befogadóképességű hosszú tűzfegyverek adogatószerkezeteinek megszerzése csak olyan személyek számára kell lehetővé tenni, akik számára engedélyt a 6. cikk alapján adtak ki, vagy a 7. cikk (4a) bekezdése alapján megerősített, megújított vagy meghosszabbított engedélyt adtak ki.”

Az eredeti szöveg jogbizonytalanságot okoz, a kivételként felsorolt Article 6 és  Article 7(4a) csak a sportlövőket és a biztonsági szempontból (örzés-védelemre) tartott fegyvereket nevesíti kivételként. Holott a tiltásban körülírt tár tartozhat gáz- és riasztófegyverhez vagy akár hatástalanított fegyverhez is. Tehát egy falán logó szabályosan hatástalanított fegyverben levő tár miatt egy vadász engedélye is bevonásra kerülhetne: „A tagállamok biztosítják, hogy a B kategóriába sorolt tűzfegyverek megszerzésére jogosító, valamint az annak tartására jogosító engedélyt visszavonják, amennyiben megállapítják, hogy az engedéllyel rendelkező személy központi gyújtású félautomata vagy ismétlő tűzfegyverre szerelhető olyan töltőszerkezet birtokában van, amely…” A szabályozás betartatása teljességgel elképzelhetetlen, mivel ellentmondást jelent.

További pontosítást tartottunk fontosnak a hivatalos fordítás tekintetében. Az angol eredeti szöveg nem feltételes módban fogalmaz a kivételek tekintetében. (lásd: szövegdobozok).

f)Hatósági nyilvántartások: szükséges a jogszabályok adatok nyilvántartásaival foglalkozó részeinek módosítása, mivel az irányelv jelentősen megnöveli a nyilvántartások minimális időhatárait. A direktíva kötelezővé teszi az elektronikus (emailes) kapcsolódást a kereskedők, közvetítők, másrészt a nemzeti illetékes hatóságok között a nyilvántartások lehető leggyorsabb frissítése érdekében.

g) Bróker fogalmának bevezetése: a direktíva a kereskedőtől elkülönítve fogalmazza meg a közvetítők körét. Ennek definiálása szüksége a hazai jogszabályok tekintetében.

h) Fegyverek javítása: A szükséges a fegyverjavítás fogalmát tovább pontosítsa: a fegyver javításának körébe tartozzon minden olyan gyártásnak nem minősülő tevékenység, amely kategóriájának megváltozását eredményezi. Az irányelv definíciója esetünkben pontosabban határolja el az engedélyköteles javítási tevékenységet az engedélyes által elvégezhető tevékenységektől, a jelen jogbizonytalanság megszüntetése kívánatos.

i) Európai Tűzfegyver Útlevél: Szükségesnek tartjuk a korábban hibásan Európai Lőfegyvertartási Engedélynek definiált dokumentum átkeresztelését az angol terminológiának jobban megfelelő Európai Tűzfegyver Útlevélre.

 

2. Témakörök, melyek esetében a direktíva módosul, de nincs szükség a hazai jogszabályok módosítására:

a) Éles lőfegyverből átalakított gáz- és riasztófegyverek, színházi fegyverek:
Az ilyen típusú fegyvereket a direktíva abba a lőfegyver-kategóriába kategóriába sorolná át, amelyikből átalakították. Azonban itt éles elhatárolás szükséges a színházi fegyverektől, melyek nálunk eleve engedélykötelesek. A hazánkban korábban gyártott gáz- és riasztófegyverek azonban nem tekinthetőek egyenértékűnek a direktíva által körbeírt kategóriával, mivel egyrészt azok nem átalakított, hanem gyártási engedély alapján eredendően gáz- és riasztófegyvernek készített termékek, valamint a felhasznált tűzfegyverfődarabok mindegyike olyan átalakításon esett át, mely megszüntette az alkatrészek lőfegyver fődarab jellegét, és csereszabatosságát, valamint lőfegyver fődarabok nem szerelhetők be ezekbe a fegyverekbe átalakítás nélkül. Ennek megfelelően ezeknek a fegyverek státusza nem változik, a további szabályozás szükségtelen.

 b) Lőszer definíció: A direktíva módosítja a lőszer definícióját:

Eredeti angol szöveg hibás fordítás javasolt magyar szöveg
‘ammunition’ means the complete round or the components thereof, including cartridge cases, primers, propellant powder, bullets or projectiles, that are used in a firearm, provided that those components are themselves subject to authorisation in the Member State concerned;” „lőszer”: a teljes tár, vagy annak alkotóelemei, beleértve a töltényhüvelyt, a gyújtókészüléket, az indítótöltetet a tűzfegyverben használt golyókat és lövedékeket, feltéve hogy ezek az alkotóelemek az érintett tagállamban maguk is engedélykötelesek. „lőszer”: a teljes egybeszerelt lőszer, vagy annak alkotóelemei, beleértve a töltényhüvelyt, a csappantyút, a hajtóanyag töltetet a tűzfegyverben használt lövedékeket, feltéve hogy ezek az alkotóelemek az érintett tagállamban maguk is engedélykötelesek.”

 A hazai jogszabály az egybeszerelt lőszert (hibásan fordítva: teljes tár), a lőport és csappantyút (hibásan fordítva: gyújtókészüléket és indítótöltetet) sorolja az engedélyes kategóriába, így további szabályozásra nincs szükség. A definíció hibás fordítása azonban mindenképp felülvizsgálatra szorul, de nem látjuk szükségesnek a jelenlegi hazai jogszabályok változtatását.

c) Hatástalanított tűzfegyverek: Magyarországon jelenleg is működik olyan hatóság, mely ellenőrzi a hatástalanítások módját. A 253/2004. Kormányrendelet hatástalanításra vonatkozó előírásai megfelelnek a módosuló EU direktíva irányelveinek. A szabályok szerinti hatástalanítás úgy történik, hogy az összes fődarab elveszíti lőfegyverfődarab jellegét. A 2016. április 8 előtt hatástalanításra került lőfegyverek esetében, amennyiben az átalakítás módjának biztonsági szintje egyenértékűnek tekinthető a 2015/2403 EU rendelet 1. mellékletében foglaltakkal, úgy azokat is forgalomba lehet hozni, és más tagállamokba át lehet vinni. A 2004. évi XXIV. törvény hatályba lépése óta a Magyarországon hatástalanított fegyverek mindegyike ilyennek tekinthető.

Magyarországnak ugyanakkor tájékoztatási kötelezettsége jelentkezik a Bizottsággal szemben, melyben tudatni kell, hogy a 253/2004. Kormányrendelet előírásai szerint végzett hatástalanítás megfelel az EU hatástalanításra vonatkozó rendeletének előírásainak.

d) Tűzfegyver-szállítás, tűzfegyver-tárolás: A direktíva módosítja a tűzfegyverek szállítására és tárolására vonatkozó szabályokat, de a magyar jogszabályok a direktíva által jelöltnél pontosabbak, szigorúbbak. A direktíva a lőszer és tűzfegyver elkülönített tárolását csak az esetben írja elő, ha az nem széfben történik. A direktíva a széf pontos paramétereit nem definiálja. A megfelelő tárolásra és a biztonságos szállításra vonatkozó feltételeket a nemzeti jognak kell meghatároznia, figyelembe véve az érintett tűzfegyverek és lőszer számát és kategóriáját. E pont terén a hazai jogszabályok módosítására nincs tehát szükség.

e) A kategóriába sorolt fegyverek tartása oktatási, kulturális – többek között film- vagy színházművészeti –, kutatási vagy történelmi célokból szervezetek számára: a felsorolt tűzfegyvertartási célok közül a hazai jogszabályok a színházi lőfegyverek tekintetben teszik lehetővé az A kategóriába sorolt tűzfegyverek tartását. E téren további szabályozásra nincs szükség.

f) Muzeális fegyverek: A direktíva III. (b) pontja továbbra is biztosítja, hogy a muzeális fegyverek kivételt képezzenek az A, B, C kategóriák alól. Mivel hazánk e fegyverek tekintetében mind a kereskedelem, gyártás, mind a sport és vadászati célú használat tekintetében nemzeti szabályozással rendelkezik, a jelenlegi előírások eleget tesznek az irányelv előírásainak, további szabályozás nem szükséges.

g) Fegyverútlevél kiegészítése A kategóriás lőfegyverekkel: „25. A 91/477/EGK irányelvnek az európai tűzfegyvertartási igazolványra mint az irányelvnek megfelelően engedéllyel rendelkező céllövészek és egyéb személyek tevékenységei szempontjából legfontosabb dokumentumra vonatkozó rendelkezéseit fejleszteni kell az A kategóriás tűzfegyverekre való utalásnak a vonatkozó rendelkezésekbe való beillesztése révén, a tagállamok ennél szigorúbb szabályozás alkalmazására vonatkozó jogának sérelme nélkül.” A fegyverútlevél jelenleg is kiállítható bármely kategóriára, további szabályozás nem szükséges.

h) Tartási engedélyek 5 évenkénti felülvizsgálata:

Angol eredeti Magyar fordítás
“Authorisations for possession of firearms shall be reviewed periodically, at intervals not exceeding five years. An authorisation may be renewed or  prolonged if the conditions on the basis of which it was granted are still fulfilled.” „A tűzfegyvertartási engedélyt rendszeresen, öt évet nem meghaladó időközönként felül kell vizsgálni. Az engedély megújítható vagy meghosszabbítható, ha azok a feltételek, amelyek alapján megadták, továbbra is teljesülnek.”

 Az engedélyek időszakos ellenőrzésének kötelezettségét nem szabad úgy értelmezni, hogy a lőfegyvertartókat újra az engedélymegújítás adminisztratív és anyagi terhe sújtsa. A direktíva által előírt felülvizsgálatot a hatósági adatbázisokon keresztül az engedélyezési hatóság minden évben könnyen megoldja. A felülvizsgálat rendszere a magyar hatóságoknál jelenleg is működik. További szabályozás nem szükséges.

i) Tisztelgésre használt és akusztikus fegyverek: Ez a fegyverkategória az éles lőfegyverekből vaktöltény tüzelésére átalakított eszközöket fedi. Ez a fegyver típus a hazai jogszabályok szerint az engedélyköteles színházi fegyver kategóriába tartozik, a terület megfelelően szabályozott, további jogszabályalkotás nem szükséges.

 

3. Olyan pontok, melyeket a direktíva módosít, de az adott témakört jelenleg nem fedi a magyar jogszabályi háttér, ugyanakkor érdemes lenne integrálni azokat a hazai jogszabályokba.

a) Csomagküldő tűzfegyver-kereskedelem:

Magyar fordítás Angol szöveg
„14. A 91/477/EGK irányelv nem érintheti azokat a tagállami szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy csomagküldő kereskedelem, az internet vagy a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében vett távollevők között kötött szerződések révén a tűzfegyverekkel, azok alapvető alkotóelemeivel és lőszerekkel kapcsolatos jogszerű ügyleteket hajtsanak végre, például online árverési katalógusok vagy apróhirdetések, telefon vagy e-mail útján. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy az ilyen ügyleteket kötő felek személyazonossága és az ilyen ügyletek jogszerű megkötésére való képességük ellenőrizhető és ténylegesen ellenőrzött legyen.” (14) Directive 91/477/EEC should not affect Member States’ rules which allow lawful transactions involving firearms, essential components and ammunition to be arranged by means of mail order, the internet or distance contracts as defined in Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council, for example by way of online auction catalogues or classified advertisements, telephone or email. However, it is essential that the identities of parties to such transactions and their lawful ability to enter into such transactions be capable of being checked and actually checked.

Az interneten keresztül történő értékesítés terjedése nem kerüli el a lőfegyver piacot sem. Számos EU tagállam lehetővé tette e tranzakciókat (Németország, Franciaország), és a szükséges előzetes engedélyek beszerzése után magyar vásárlók is sok esetben vásárolnak ilyen módon tűzfegyvereket. A jelenség tehát létezik, mindenképpen szükségesnek tekintjük, hogy a csomagküldő szolgálat útján történő tűzfegyver-értékesítés megfelelő biztonsági okmányokkal, szabályrendszerrel körülbástyázva megjelenjen a hazai jogszabályokban.

b) Nemzeti védelmi célú tűzfegyvertartás:

Angol szöveg Magyar fordítás
Member States should also be allowed to authorise individuals to acquire and possess firearms, essential components and ammunition classified in category A for national defence, such as in the context of voluntary military training provided under national law. a tagállamok számára lehetővé kell tenni azt is, hogy egyének számára engedélyezzék az A kategóriába sorolt tűzfegyverek, alapvető alkotóelemek és lőszer megszerzését nemzeti védelmi célokra, például a nemzeti jog alapján tartott önkéntes katonai kiképzések összefüggésében.”

A nemzeti védelmi célú lőfegyvertartási cél bevezetése összhangban van az önkéntes területi tartalékos rendszer felépítésével. A 197 járási lőtér bázisán 20 000 tartalékosra van szüksége a Honvédelemnek. Kézenfekvő, hogy a tartalékos rendszerbe belépni kívánó személyek a polgári tűzfegyver engedélyezés rendszerén belül kialakított önálló tartási célra kapjanak lehetőséget, mely keretében a hatósági ellenőrzésen átesett, tartalékos rendszerhez tartozó magánszemélyek tarthassanak olyan kaliberű lőfegyvereket, mely kaliberek a Magyar Honvédségben rendszeresítve vannak.

c) Gyűjteményi célú lőfegyvertartás: A direktíva erősen pártolja a lőfegyvergyűjtői kategória megteremtését, mely mind magánszemélyek, mind intézmények szintjén illeszkedik az európai értékekhez. Szükséges az erre vonatkozó szabályozás kialakítása törvényi, kormány- és miniszteri rendeleti szinten.

d) A direktíva lehetővé teszi a vadász és sportcélú tűzfegyverek tartását 18. életévet be nem töltött személyek részére is:

Angol szöveg Magyar fordítás
provided that in that case persons of less than 18  years of age have parental permission, or are under parental guidance or the guidance of an adult with a valid firearms or hunting licence, or are within a licensed or otherwise approved training centre, and the parent, or an adult with a valid firearms or hunting licence, assumes responsibility for proper storage pursuant to Article  5a „amennyiben a 18 évnél fiatalabb személy szülői engedéllyel rendelkezik, vagy szülői irányítás alatt áll, vagy érvényes tűzfegyvertartási vagy vadászengedéllyel rendelkező felnőtt irányítása alatt áll, illetve engedélyezett vagy más módon jóváhagyott edzőközpontban használja a fegyvert, és a szülő, vagy az érvényes tűzfegyvertartási vagy vadászengedéllyel rendelkező felnőtt az 5a. cikkben foglaltaknak megfelelően vállalja a felelősséget a megfelelő tárolásért…”

 Megfontolandónak látjuk e lehetőséget úgy vadász-, mint sportlőfegyverek tekintetében, 16 éves minimum életkort meghatározva. Bevezetése esetében a szülői tárolási felelősségét jogszabályban rendezni szükséges.

e) Kutatási, kulturális és történelmi lőfegyvertartási célok bevezetése: a direktíva által bevezetett új lőfegyvertartási célok integrálása hasznos lehet a hazai fegyveripar, mérnöki, kísérleti régészeti, vadgazdálkodási kutató intézetek, felsőoktatási intézmények számára.

A további munkához, konkrét jogszabályszöveg-javaslatok készítéséhez, véleményezéséhez mindenképpen fontos a megfelelő, maximálisan pontos, szakszerű fordítás. A direktíva alkalmazása tekintetében a tagállamok részére rendelkezésre álló nemzeti hatáskör maximális kihasználását javasoljuk. Köszönjük ismét, hogy észrevételeinkkel hozzájárulhattunk a jogszabályalkotási folyamathoz.

Tisztelettel:

Fegyverügyi Egyeztető Fórum