Hír a jogalkotásról – hátultöltő csappantyús puskák ügye

A muzeális fegyverek definíciójával kapcsolatosan számos visszásság alakulna ki január 1-ével, amire több szervezet is felhívta a jogalkotó figyelmét. Kérésünket meghallgatva ismét módosulni fog a fegyvertörvény, mely módosítás egyrészt az általunk sportlövészetre használt csappantyús hátultöltő puskákat érinti (Sharps, Gallager, Smith), másrészt az önvédelmi jellegű gumilövedékes muzeális fegyvereket. A mósosítás az elöltöltő-fegyverek jogállását nem érinti, vagyis azok továbbra is szabadon tarthatóak, vásárolhatóak maradnak, függetlenül a jelenlegi módosítás eredményétől.

 

Az általunk hazsnált muzeális fegyverek jogállásával kapcsolatosan szövetségünk a következő tartalmú levelet küldte a jogalkotónak:

 

A módosításban kiemelt muzeális fegyver definícióval kapcsolatosan már többször jeleztük, hogy a 2013. január 1-vel életbelépő szabályozás a hátultöltő csappantyús, valóban muzeális fegyvereket exlex állapotba helyezi, s ezt a jelenlegi módosítás sem orvosolja. E fegyverek feketelőporral működnek mely engedélyköteles termék, és e fegyverek az EU szinte összes államában szabadon megvásárolhatóak. Ennek megfelelően javaslatunk, hogy a 2013. január 1-jén életbelépő új definíciót az alábbi módon változtassák meg:

 

(2) A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 2. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(E törvény alkalmazásában:)

 

24. muzeális fegyver és lőszer: az elöltöltő fegyver, valamint az 1890 előtt készített tűzfegyver és korhű másolata – kivéve, ha korszerű perem vagy központi gyújtású lőszer használatára alkalmas – és a muzeális fegyverekhez használható 1945 előtt készült lőszer;”.”.

 

Rövid indoklás:

– A hivatkozott palermói egyezmény fordítása hibás, az csak tűzfegyverekre (firearms) vonatkozik, egyéb fegyverkategóriákra nem. Az EU direktíva pedig egyértelműen nem sorolja a tűzfegyverek közé a muzeális fegyvereket.

– E fegyverek – csappantyús, korhű hátultöltő muzeális fegyverek – az EU szinte összes országában szabadon megvásárolhatóak 18. életév felett.

– E fegyverek használatát már a jelenlegi szabályozás is megfelelően korlátozza, hiszen a feketelőpor és a csappantyú engedélyköteles.

– A definíció alapján e fegyverek eredeti példányai mind engedélymentesek maradnak 2013. január 1. után is, hiszen korszerű perem vagy központi gyújtású lőszerek tüzelésére alkalmatlanok, és 1890 előtt gyártották mindegyiket. Egy eredeti fegyver és annak másolata között pedig technikai tartalomban nincs különbség, így értelmetlen az egyiket engedélyhez kötni, a másikat pedig engedélymentes fegyverek közé sorolni. Egyik sem veszélyesebb a másiknál, de mindkettő használatát megfelelően korlátozza a hozzájuk való hajtóanyag – feketelőpor és csappantyú – engedélykötelessége.

– Kivitelezhetetlen az is, hogy a hatóság megállapítsa, hogy mi eredeti fegyver, és mi annak a pontos másolata. A replikák olyannyira korhűek, hogy szinte az utolsó csavarig megegyeznek az eredeti fegyverekkel. Ennek pontos megállapítására nem hogy Magyarországon, de EU szinten sincs megfelelő szervezet. Ez is bizonyítja, hogy a palermói egyezmény sokkal inkább a technikai tartalomra vonatkozik, mint a tényleges gyártási időre.

 

Részletes indoklás:

A 2013. január 1-jén életbelépő definíció jelenlegi változata hátrányosan érinti az 1890 előtt gyártott eredeti muzeális fegyverek pontos másolataként gyártott csappantyús hátultöltő fegyvereket, melyek működési elv tekintetében alig térnek el az elöltöltő fegyverektől: ugyanúgy feketelőporral működnek, ugyanúgy külön felhelyezett csappantyú indítja a főtöltetet, ugyanúgy eredeti fegyverek vagy azok pontos másolatai. Ezen fegyvereket az EU minden országa azonos kategóriába sorolja az elöltöltő-fegyverekkel.

 

A Magyar Sportlövők Szövetsége és Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövésze Szövetsége közös versenyrendszerében sportlövészetre használt muzeális fegyverek korszerű központi vagy peremgyújtású lőszer tüzelésére alkalmatlan, eredeti vagy replika, elöltöltő vagy csappantyús hátultöltő fegyverek. E fegyverek nem modern egybeszerelt lőszerrel működnek, hanem a feketelőpor töltetet és lövedéket külön kell csövébe tölteni, a gyújtáshoz szükséges iniciáló anyagot is külön kell a fegyver megfelelő részére helyezni. Ezeket az eszközöket a 91/477 EGK irányelv nem sorolja a tűzfegyverekre vonatkozó A, B, C, D kategóriákba, hanem az I. függelék III. pontjának (c) bekezdése kiemeli azokat e kategóriából. 1 E fegyverekre a palermói egyezmény sem tartalmaz előírásokat, mert az egyezmény csak a tűzfegyverekkel – az EGK irányelv A, B, C, D kategóriájába tartozó eszközökkel – foglalkozik, sőt azok tekintetében is igen megengedően fogalmaz, hiszen csak az 1899 után gyártott tűzfegyverekre tartalmaz előírást. 2 A szöveg magyar fordítása nem következetes, hiszen az eredeti szövegben szereplő „firearm” azaz „tűzfegyver” kifejezést „fegyvernek” fordítja. 3 E fordítási hibának köszönhetően kerültek fegyvereink a palermói egyezmény hatálya alá, értelmezésünk szerint hibásan.

 

E fegyverek engedélyhez kötése a közbiztonság szempontjából is megkérdőjelezhető, mivel e hosszú muzeális fegyverekkel bűncselekményt nem követtek még el hazánkban. A definíció alapján e fegyverek eredeti példányai mind engedélymentesek, hiszen korszerű perem vagy központi gyújtású lőszerek tüzelésére alkalmatlanok, és 1890 előtt gyártották mindegyiket. Egy eredeti fegyver és annak másolata között pedig technikai tartalomban nincs különbség, így értelmetlen az egyiket engedélyhez kötni, a másikat pedig engedélymentes fegyverek közé sorolni. Egyik sem veszélyesebb a másiknál, de mindkettő használatát megfelelően korlátozza a hozzájuk való hajtóanyag – feketelőpor és csappantyú –, és a sportlövészeti célú használat engedélykötelessége.

 

A jelenlegi módosítás nem teremt önálló jogi kategóriát e fegyverek számára, amennyiben azok tűzfegyverré válnak 2013. január 1. után. A jelenlegi formában semmilyen szabályozást nem fogalmaz meg a jogszabály e fegyverek tekintetében, mivel a definíciók közt nem szerepelteti e kategóriát. Ezek a fegyverek nem sorolhatóak a gumilövedékes fegyverek közé, de nem sorolhatóak a sport vagy vadászlőfegyverek közé sem, mivel nem korszerű egybeszerelt lőszerrel működnek.

 

A módosítás szintén nem tartalmaz arról információt, hogy engedélyhez kötés esetén milyen feltételeknek kell teljesülnie e fegyverek esetében. Ennek megfelelően a hátultöltő, csappantyús muzeális fegyverek engedélyhez kötése nem vezethet semmilyen sikerhez. Aki ilyen fegyverre vágyik engedélymentesen beszerezheti majd bármikor a környező országokból, aki pedig ilyen fegyvert jelenleg birtokol, nem tudja majd engedélyeztetni azt adminisztratív eljárás hiányában, vagyis önakaratán kívül bűnelkövetővé válik.

 

Engedélyhez kötés esetén – mellyel továbbra sem értünk egyet a legcsekélyebb mértékben sem – egyetlen lehetőség, ha azt a „bejelentési kötelezettség” szintjét határozza meg a jogszabály, vagyis azok a személyek, akik ilyen fegyverrel – hátultöltő csappantyús muzeális fegyverrel – rendelkeznek, a gáz-riasztó fegyverek viselési engedélyével azonos szintű engedélyre vannak kötelezve. De ismételten kiemeljük, hogy ezt sem közbiztonsági, sem a nemzetközi egyezménynek való megfelelés, sem a kivitelezhetőség szempontjából nem tartjuk járható útnak. Sikerre nem vezethet, mindössze azz eredményezheti, hogy jogkövető állampolgárok válnak akaratukon, sőt sokszor tudtukon kívül bűnelkövetővé.

 

 

 

191/477 EGK irányelv:

ANNEX I

III. For the purposes of this Annex objects which correspond to the definition of a ‘firearm’ shall not be included in that definition if they:

(c) are regarded as antique weapons or reproductions of such where these have not been included in the previous categories and are subject to national laws.

2 Az eredeti angol nyelvű szöveg: Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime:

“Article 3 Use of terms For the purposes of this Protocol:

(a) “Firearm” shall mean any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or may be readily converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of an explosive, excluding antique firearms or their replicas. Antique firearms and their replicas shall be defined in accordance with domestic law. In no case, however, shall antique firearms include firearms manufactured after 1899;

 

3A hibás fordítás:3. cikk Értelmező rendelkezések

A jelen Jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) „tűzfegyver” minden olyan hordozható, csővel rendelkező fegyver, amellyel lőni lehet, vagy amelyet lövésre terveztek, illetve amely könnyedén átalakítható arra, hogy sörétet, golyót vagy lövedéket lőjön ki lőpor segítségével, ide nem értve a muzeális fegyvereket vagy azok másolatait. A muzeális fegyvereket és azok másolatait a nemzeti jognak megfelelően kell meghatározni. Nem minősülnek muzeális fegyvernek az 1899 után készült fegyverek;

 …

Szólj hozzá te is!

A hozzászólás írásához be kell jelentkezni.